با «جواد جمیل» در سروده های عاشورایی (با تکیه بر دفتر شعر «الحسین لغة ثانیة»)

با «جواد جمیل» در سروده های عاشورایی (با تکیه بر دفتر شعر «الحسین لغة ثانیة»)

نصر الله شاملی،  اصغر شهبازی

حماســه بــی همتــای امــام حــسین (ع)، در شــعر و ادب امــروز، بازتــابی گــسترده دارد. بــسیاری از شــاعران، بــا الگــوگیری از ایــن حماســه ، تــلاش دارنــد ارزش­هــایی چــون آزادی، ظلــم ســتیزی و پایـداری را در جامعـه تـرویج دهنـد. جـواد جمیـل ، شـاعر نـام­آشـنای شـعر و ادب امـروز عـراق، از جملــه ایــن شــاعران اســت کــه بــا تأثیرپــذیری از ایــن حماســه ، مــردم عــراق را بــه بیــداری و ایـستادگی در مقابـل ظلـم دعـوت مـی کنـد. او در دفتـر شـعرش کـه «الحـسین لغـة ثانیـة » (حـسین زبــان دوم) نامگــذاری کــرده، بــا زبــانی نمــادین ، غالــب صــحنه هــای عاشــورا و شخــصیت هــای موجود در آن را به تصویر درآورده است . در ایــن مقالــه ، تــلاش داریــم ضــمن اشــاره بــه زنــدگی نامــه و شخــصیت ادبــی شــاعر، ویژگی های مهم ادبی این مجموعه شعر و مضامین برجسته سروده­ های وی را بیان نماییم .

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131135

Print
84 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


نشانی:تهران,میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی (مترو)، کوچه فرسار، پلاک2، طبقه2
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 110 1398 0920

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com